Bra bre bri bro bru bră brî

            Cra cre cri cro cru cră crî

            Să găsim o rimă-n î

            Să găsim o rimă-n rî

            Dra dre dri dro dru dră drî

Fra fre fri fro fru fră frî

            Să mă lase dra(a)cu’

            Cine m-o vrea

            Cine nu

Gra gre gri gro gru gră grî

Hra hre hri hro hru hră hrî

Eu sunt sunt eu

Tu nu eşti tu

Jra jre jri jro jru jră jrî

Lra lre lri lro lru lră lrî

Anunţă-mă de vrei câ

nd o să vrei să ne mai vî

Mra mre mri mro mru mră mrî

Nra nre nri nro nru nră nrî

Nu te du

Însă nici nu

Pra pre pri pro pru pră prî

Sra sre sri sro sru sră srî

Înţelegi că vreau să ru

p lumea-n care să te u

itra tre tri tro tru tră trî

ţra ţre ţri ţro ţru ţrî ţră ţrî

Şi pe urmă să ne u

râm şi paşii cât mai (hm)

Vra vre vri vro vru vră vrî

Xra xre xri xro xru xră xrî

Dar încearcă să mă iu…

După ce-am trecut de zî:

Zra zre zri zro zru zră zrî!

Reclame